นโยบายการรับประกันสินค้า

เมื่อท่านได้รับสินค้าที่สั่งซื้อไปแล้ว กรุณารักษาสภาพสินค้าให้อยู่ในสภาพเดิมมากที่สุด ทั้งตัวสินค้าและแพ็คเกจในช่วงระยะของการเปลี่ยนคืนตัวใหม่

  ทางบริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้า มิใช่ผู้ผลิตสินค้าโดยตรง จำเป็นต้องดำเนินการรับฝากเคลมและส่งคืนสินค้าภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ผลิตกำหนดมาอย่างเคร่งครัด  จึงใคร่ขอความร่วมมือกับลูกค้าทุกท่านโปรดศึกษาเงื่อนไขการรับประกันให้ชัดเจนก่อนการตัดสินใจและโปรดปฎิบัติตามเงื่อนไข เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง ทางจะบริษัทฯไม่ขอรับผิดชอบใดๆอันเกิดจากการผิดเงื่อนไขการรับประกันที่เกิดจากลูกค้าในทุกกรณี และหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล/เพิ่มเติม เงื่อนไขการรับประกันที่ผู้ผลิตได้แจ้งมาในภายหลัง ทางบริษัทฯ ขอดำเนินงานให้เป็นไปตามเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


                        ทางบริษัทฯ ไม่รับเปลี่ยนหรือรับคืนสินค้าที่สั่งซื้อไปแล้วอันเนื่องจากการความผิดพลาดในการสั่งซื้อของลูกค้าทุกกรณีหรือเกิดจากความไม่พึงพอใจในสินค้า หรือสินค้าไม่มีอาการเสีย/มีความผิดปกติใดๆที่มาจากการผลิต  ตามเงื่อนไขการรับประกันที่ระบุไว้ รวมถึงไม่รับคืน/เปลี่ยนสินค้าที่ไม่อยู่ในระยะเวลารับประกัน   

     ทางบริษัทฯ จะไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า หากเกิดสภาพผิดปกติ เช่น เกิดรอยขีดเขียนเปรอะเปื้อน ที่ไม่อาจลบได้ หรือ รอยขีดข่วน, ถลอก, แตกหัก, บิ่น, ร้าว, ยุบ และความผิดปกติใดๆที่ไม่ได้ระบุไว้นี้ แต่ถือเป็นความผิดปกติตามเงื่อนไขที่ผู้ผลิตกำหนด หรือสินค้าประเภทสิ้นเปลืองถูกแกะใช้ (ทั้งที่ตัวสินค้าและแพ็คเกจสินค้า)  อุปกรณ์เสริมเสีย เช่น สาย USB , สายชาร์ท ,หูฟัง และอุปกรณ์อื่นๆที่ไม่ได้ระบุ เป็นต้น (กรุณาสอบสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนหากไม่แน่ใจ) บริษัทฯ รับประกันเปลี่ยนอุปกรณ์ให้ใหม่กรณีอยู่ในระยะเวลา 15 วัน (รวมระยะเวลาจัดส่งไป-ส่งกลับมา นับจากวันที่ที่ระบุในบิลใบสร็จการสั่งซื้อเป็นวันแรก) โดยท่านต้องส่งคืนพร้อมสินค้า กล่อง และอุปกรณ์อื่นๆ ครบชุด และอยู่ในสภาพพร้อมขาย หากหลังจาก 15 วันไปแล้ว ไม่รับประกันเปลี่ยนทุกกรณี

การรับประกันแบ่งเป็น 2 กรณี  ดังนี้

  1. กรณีเคลมเปลี่ยนตัวใหม่

ต้องเป็นสินค้าที่สั่งซื้อไปไม่เกิน 15 วัน (รวมระยะเวลาจัดส่งไป-ส่งกลับมา เริ่มนับจากวันที่ที่ระบุในบิลใบเสร็จการสั่งซื้อเป็นวันแรก) และต้องเป็นสินค้าที่ไม่ผิดเงื่อนไขการรับประกัน ทางบริษัทฯ ยินดีเปลี่ยนตัวใหม่ให้ทันที ใช้ระยะเวลาดำเนินการเปลี่ยนส่งคืนภายใน 7-10 วันทำการ **ยกเว้นอุปกรณ์ต่อพ่วง

  1. กรณีเคลมปกติ

ได้แก่สินค้าที่สั่งซื้อไปเกิน15วันแล้ว (รวมระยะเวลาจัดส่งไป-ส่งกลับมา นับจากวันที่ในใบเสร็จการสั่งซื้อเป็นวันแรก) ทางบริษัทฯจะต้องนำสินค้าส่งไปที่ผู้ผลิตเพื่อตรวจสอบปัญหาของสินค้าและดำเนินการรับเคลม ในการเคลมซ่อมหรือเปลี่ยนส่งคืนลูกค้าจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ผลิต ทางบริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนในการฝากส่งเคลมไปยังศูนย์บริการเท่านั้น มิได้เป็นผู้ดำเนินการซ่อมหรือเปลี่ยนเองใดๆ ใช้ระยะเวลาการดำเนินการเคลมประมาณ 20-45 วันทำการ


กรณีสินค้าภายใน 15 วัน  (รวมระยะเวลาจัดส่ง เริ่มนับระยะประกันจากวันที่ออกใบเสร็จ)

ท่านสามารถส่งสินค้ากลับมาให้บริษัท ได้ที่

บริษัท สยาม เอ็มพี เทคโนโลยี จำกัด

92/48 ถนนจตุโชติ แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

โทร.  02 158 7588    โทรสาร.  02 158 7589