Screen

Sale
Razr Motor 150" 16:9
Razr Motor 150" 16:9

Motorized Screen (จอมอเตอร์) กล่องจอเหล็ก พร้อมรีโมทคอนโทรล ชนิดมีสาย และไร้สาย Razr จอรับภาพชน.....

฿25,000฿26,000
Sale
Razr Motor 150" 4:3
Razr Motor 150" 4:3

Motorized Screen (จอมอเตอร์) กล่องจอเหล็ก พร้อมรีโมทคอนโทรล ชนิดมีสาย และไร้สาย Razr จอรับภาพชน.....

฿21,500฿22,500
Sale
Razr Motor 180" 16:10
Razr Motor 180" 16:10

Motorized Screen (จอมอเตอร์) กล่องจอเหล็ก พร้อมรีโมทคอนโทรล ชนิดมีสาย และไร้สาย Razr จอรับภาพชน.....

฿34,000฿36,000
Sale
Razr Motor 180" 16:9
Razr Motor 180" 16:9

Motorized Screen (จอมอเตอร์) กล่องจอเหล็ก พร้อมรีโมทคอนโทรล ชนิดมีสาย และไร้สาย Razr จอรับภาพชน.....

฿40,000฿42,000
Sale
Razr Motor 180" 4:3
Razr Motor 180" 4:3

Motorized Screen (จอมอเตอร์) กล่องจอเหล็ก พร้อมรีโมทคอนโทรล ชนิดมีสาย และไร้สาย Razr จอรับภาพชน.....

฿29,000฿31,000
Sale
Razr Motor 200" 16:10
Razr Motor 200" 16:10

Motorized Screen (จอมอเตอร์) กล่องจอเหล็ก พร้อมรีโมทคอนโทรล ชนิดมีสาย และไร้สาย Razr จอรับภาพชน.....

฿43,000฿0
Sale
Razr Motor 200" 16:9
Razr Motor 200" 16:9

Motorized Screen (จอมอเตอร์) กล่องจอเหล็ก พร้อมรีโมทคอนโทรล ชนิดมีสาย และไร้สาย Razr จอรับภาพชน.....

฿44,000฿45,000
Sale
Razr Motor 200" 4:3
Razr Motor 200" 4:3

Motorized Screen (จอมอเตอร์) กล่องจอเหล็ก พร้อมรีโมทคอนโทรล ชนิดมีสาย และไร้สาย Razr จอรับภาพชน.....

฿37,000฿38,500
Sale
Razr Motor 70"x70"
Razr Motor 70"x70"

Motorized Screen (จอมอเตอร์) กล่องจอเหล็ก พร้อมรีโมทคอนโทรล ชนิดมีสาย และไร้สาย Razr จอรับภาพชน.....

฿9,800฿10,500
Model
Price(THB)
Diagonal
Aspect Ratio
Size (Inch.)
Size (cm.)
฿25,000
150"
16:9 (for 1080p, 4K)
73 x 130 inch
186 x 332 cm
฿21,500
150"
4:3 (for SVGA, XGA)
90 x 120 inch
231 x 305 cm
฿34,000
180"
16:10 (for WXGA, WUXGA)
95 x 152 inch
242 x 388 cm
฿40,000
180"
16:9 (for 1080p, 4K)
88 x 156 inch
224 x 398 cm
฿29,000
180"
4:3 (for SVGA, XGA)
108 x 144 inch
274 x 366 cm
฿43,000
200"
16:10 (for WXGA, WUXGA)
105 x 169 inch
269 x 431 cm
฿44,000
200"
16:9 (for 1080p, 4K)
98 x 174 inch
249 x 443 cm
฿37,000
200"
4:3 (for SVGA, XGA)
120 x 160 inch
305 x 406 cm
฿9,800
70"x70"
1 : 1 (every aspect)
70 x 70 inch
180 x 180 cm
Showing 19 to 27 of 130 (15 Pages)